Rijschool Michiel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden incl. privacyverklaring Rijschool Michiel.

Artikel 1 Werkingssfeer
a. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert. b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. c. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. d. een overeenkomst komt tot stand door het online invullen van het inschrijfformulier op de website van de rijschool. Hierbij dient akkoord te worden gegaan met deze algemene voorwaarden/privacyverklaring, anders kan de inschrijving niet worden voltooid. 

Artikel 2 Definities Leerling: 
Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om zijn/haar rijlessen te verzorgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur met als doel het bewijs van rijvaardigheid behalen. Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling met als doel het bewijs van rijvaardigheid behalen. Rijonderricht: Rijonderricht is het krijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen met als doel een bewijs van rijvaardigheid te behalen. Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft gekregen rijonderricht aan hem/haar te geven en een instructeur ter beschikking stelt met als doel de leerling het bewijs van rijvaardigheid te laten behalen. 

Artikel 3 Algemeen Gedurende een rijles is de leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, cq. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur cq. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek voor het behalen van een bewijs van rijvaardigheid (rijexamen). 

Artikel 4 Verplichtingen rijschool De rijschool draagt ervoor zorg dat: a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). b. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur. c. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen. d. de leerling, die via de rijschool het onderzoek naar rijvaardigheid heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig lesvoertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen. f. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles. g. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling wegens tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleidingsbranche gebruikelijk is. 

Artikel 5 Verplichtingen leerling De leerling verplicht zich: a. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd. b. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen. c. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool. d. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij te laat afzeggen wordt de afgesproken lestijd in rekening gebracht. Afzeggen kan rechtstreeks via de instructeur of via de rijschool. Afzeggen kan via telefoon, sms, WhatsApp. e. de aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. f. de mobiele telefoon uit- of op stil te zetten tijdens de lessen. g. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid – tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen – een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. h. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool cq. het examenbureau voordat het rijonderricht cq. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht cq. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een model Gezondheidsverklaring worden ingevuld. i. de lesauto zo schoon mogelijk te houden. j. 10 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. k. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan. l. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid. m. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid. n. De leerling machtigt met zijn DigiD via mijn.cbr.nl de rijschool teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Tevens vult de leerling een Gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. 

Artikel 6 Betaling a. Betaling dient te worden gedaan via bankoverschrijving en binnen de voorgeschreven termijn. Deze is te vinden op de factuur die via e-mail verzonden wordt na een aantal genomen rijlessen. Doorgaans wordt de factuur verzonden als het verschuldigde bedrag boven de € 400,- uitkomt. Rijschool is echter gerechtigd om ook eerder te factureren dan boven dat bedrag. Indien de leerling wenst contant te betalen is dit ook mogelijk, hoe- en in welke termijnen moet in overleg worden afgesproken met de rijschool. b. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/ tussentijdse toets of nader onderzoek. c. Wanneer betaling uitblijft ontvangt de leerling binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering. Wordt binnen 10 dagen na herinnering de betaling nog niet voldaan volgt er een aanmaning. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan. d. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. 

Artikel 7 Theorie en theorie-examen a. iTheorie, lesboeken en ander lesmateriaal kunnen via de rijschool, of via de webshop aangeschaft worden en worden bij de eerstvolgende factuur in rekening gebracht. Indien de leerling geen theoriecursus of theorieboeken bestelt via de rijschool of via de webshop zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt. b. De leerling zorgt dat op het moment dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via http://mijn.cbr.nl. De kosten worden via iDeal betaald aan het CBR. Desgewenst kan dit in overleg ook door de rijschool worden gedaan. 

Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek) verder te noemen het onderzoek. a. De kosten voor het onderzoek worden -evenals de rijlessen- achteraf gefactureerd. b. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor het onderzoek, en de aanvraag van een nieuw onderzoek volledig voor rekening van de leerling. c. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. d. Het CBR praktijkexamen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats. 

Artikel 9 Opschorting en annulering a. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen. b. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden. c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. d. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. e. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan. 

Artikel 10 Onderzoek naar de rijvaardigheid a. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit echter alleen als een les voor het examen was afgesproken. b. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sublid 1, 2 of 3, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. CBR kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen. b1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf. b2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is. b3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is. c. In de in het tweede lid onder sublid b3 genoemde gevallen garandeert de rijschool dat de leerling het betreffende onderzoek niet in rekening gebracht krijgt. 

Artikel 11 Vrijwaring 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede tengevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht. 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel te zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen. 3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. 

Artikel 12 Beëindigen lesovereenkomst De lesovereenkomst kan van beide kanten in overleg beëindigd worden. Bij het beëindiging van de lesovereenkomst dient de leerling het nog openstaande bedrag na facturatie binnen de betalingstermijn te voldoen.

Artikel 13 Klachten Bij klachten dient door de leerling contact te worden gezocht met de rijschool. De rijschool zal ervoor zorgdragen de klachten serieus te nemen en indien mogelijk een passende oplossing te zoeken.